ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Βλάχος Χρήστου

  • 2625360327

Βλάχος Χρήστου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  Πολεοδομίας, Ηλεκτροφωτισμού και Γραφείου Κίνησης  (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων).

Α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως, την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Γ. Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών , κόμβων και διαβάσεων κ.τ.λ)

Δ. Κτιριακά έργα

Ε. Υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα

ΣΤ. Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία

Ζ. Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

Η. Αναθεώρηση και οικοδόμηση οικοδομικών αδειών (Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών , αν απαιτείται)

Θ. Επέκταση , συντήρηση, επισκευή και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των χώρων του Δήμου.

Ι. Έλεγχο κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και επιβολής προστίμων..

ΙΑ. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας