Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού 2020. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 απαιτείται έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2020 από το Δημοτικό
Συμβούλιο καθώς και ο ορισμός της ημερήσιας εφημερίδας στην οποία θα δημοσιευθεί.
Ο Ισολογισμός ετέθη υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και προ εγκρίθηκε με την αριθμ. 267/2022 απόφαση της
και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για έγκριση.

Προτείνεται κατόπιν των ανωτέρω η λήψη απόφασης για:
   1.- Την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου μας Έτους 2020, θεωρώντας τις γενόμενες δαπάνες πραγματικές και
σωστές, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, και τα οποία συνυποβάλλονται και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
   2.- Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, στην τοπική ημερήσια εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.
   3.- Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του      Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας