ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ  Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  149 του Ν 3463/2006 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ  Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  149 του Ν 3463/2006 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τηλ.: 2625360302

Fax:     2625360313

Ζαχάρω: 12-4- 2019

Αριθ.Πρωτ: 2911

 

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ  Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  149 του Ν 3463/2006 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την υπ΄ αριθμ. 70/2019 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου με ΔΑ Ω0ΟΚΩΡΗ-ΘΓΧ που αφορά στην πρόσληψη ΔΥΟ (2) ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ/ΥΕ, και ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ, δίμηνης σύμβασης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι κατεπείγουσες-εποχιακές ανάγκες, του Δήμου
  2. Την υπ’ αριθμ.  73697/12.4.2019  εγκριτική  Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη  ΔΥΟ (2) ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ/ΥΕ, και ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ.2 περιπτ.ιε΄ του νέου νόμου 3812/2009 <<Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων  στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις>>
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος  Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.  (Αρμοδιότητες Δημάρχου).
  5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ζαχάρως

                                              Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου    ΔΥΟ (2) ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ/ΥΕ, και ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ, δίμηνης σύμβασης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι κατεπείγουσες-εποχιακές ανάγκες (Πυροπροστασία) του Δήμου

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 

ΑΑ/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Ατόμων Χρονική Διάρκεια
2 Οδηγός ΔΕ/ΥΕ   1. Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα  επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων  οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή  Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων  ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας  του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης συναφούς ειδικότητας.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα τυπικά αυτά προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου).

2.  Οι υποψήφιοι Πρέπει να είναι κάτοχοί άδειας οδήγησης Β ή Γ κατηγορίας χωρίς όριο)

3.Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης            δήλωσης)

 

2 Έως 2 Μήνες
  εργατών ΥΕ 1.Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης            δήλωσης)

 

3 Έως 2 Μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. 1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 2μηνης απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

  1. Κάρτα ανεργίας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , Δήμο Ζαχάρως ΤΚ 27054 και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου ,  αρμόδια (κ. Λαμπροπούλου Ελένη ) εντός  προθεσμίας Πέντε  (  5 ) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή έως και την 17/4/2019

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

 

 

 

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος