Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης για κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Ζαχάρως, καθορισμό των όρων της πρόσκλησης.
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
3. ‘Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας « ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΧΑΡΩΣ» – κατακύρωση αναδόχου.
4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου στις 16/02/2023 στην συζήτηση της Αγωγής των Κ. Πολυχρονόπουλου, Γ Πολυχρονόπουλου και Δ Πολυχρονόπουλου κατά του Δήμου Ζαχάρως η οποία
αφορά Αγωγές (αποζημίωσης – άδικου πλουτισμού) λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (αριθ. Πρωτ: 170/12-01-2023) αιρετού για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.


Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος