Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο της Ζαχάρως τη Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
2. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 322/2022 απόφασης Ο.Ε. με θέμα τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
3. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
4. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» εκτιμώμενης αξίας 209.938,20€ με ΦΠΑ(24%)- κατακύρωση αναδόχου.
5. Τροποποίηση συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Ζαχάρως.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας « Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού έτους 2022».
7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
8. Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής έτους 2022 Δήμου Ζαχάρως.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος