Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 270/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με δημιουργία –ενίσχυση κωδικών». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 271/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για αύξηση
ωρών απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών
μονάδων 2022-2023». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την εγγραφή νέων έργων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος
Καλογερόπουλος).
4. Αγορά ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Ζαχάρως (ΟΤ 99) για κατασκευή νέου μουσείου και
συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
5. Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγήτρια η
Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σκαλτσά).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας