Ο Δήµος Ζαχάρως διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2021

Ο Δήµος Ζαχάρως διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ζαχάρως διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2021

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 86.650,00, µε τη δαπάνη των εργασιών: 51.495,23, τη
δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 9.269,14, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%)9.114,66,
αναθεώρηση: 0,00, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 16.770,97.


Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραµµένο στον Κ.Α: 02.30.7323.567 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου.


Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής , καθώς και µε τους όρους της
Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.


Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει
µόνο µία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται
δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Στοιχεία σχετικά µε τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη
χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής
∆ιακήρυξης.


Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήµατος.

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
9/11/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ


Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
12/11/2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ


Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και
νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων
εδαφίων.


∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης έχουν: ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7
της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 1.398,00€
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι µέχρι 9/6/2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η µε αρ.πρωτ. 7672/7-10-2021 Απόφαση της ∆.Ο.Υ για
την έγκριση δέσµευσης προϋπολογισµού ποσού 86.650,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
σε βάρος του KA 30.7323.567 του ΠY και η υπ. αρ. 287/2021 Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης, στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.zacharo.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 4/11/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις
4/11/2021
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της
δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον
πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων
διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του
νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Γαλάνη
Κωνσταντίνα τηλ: 2625360316) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Ζαχάρω, 18/10/2021
Ο Αντιδήµαρχος ΤΥ, Πολ/µιας & ΠΕ
Καλογερόπουλος Φώτιος