Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»