Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)