ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο ∆ήµος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 14.780,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Περίληψη Διακήρυξης

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ