Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ζαχάρως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2. Ορισμός υπεύθυνου της πράξης και
3. Ορισμός υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης.

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.