ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Επισκευές Συντήρησης των κτιρίων σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαχάρως

Επισκευές Συντήρησης των κτιρίων σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαχάρως

Ο ∆ήµος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)»

Εκτιμώμενης αξίας 73.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Παρακαλώ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα απαιτούμενα έγγραφα:

Αναλυτική Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Περίληψη Διακήρυξης

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ

Τεχνική Έκθεση