ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί / Μελέτες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία παρακάτω: Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ...

Ο Δήµος Ζαχάρως διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ...

Διακήρυξη Διαγωνισμού “Προμήθεια και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης στον στίβο του Δημοτικού Σταδίου Ζαχάρως”

Περίληψη Διακήρυξης Μελέτη-Προϋπολογισμός Έντυπο Οικονομικής...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο ∆ήµος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή...

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Ο.Τ. 114,115 και116 του κέντρου της Ζαχάρως»

Επισκευές Συντήρησης των κτιρίων σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαχάρως

Ο ∆ήµος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή...

Επισκευή Στέγης Γυμνασίου – Λυκείου Ζαχάρως (Αντικατάσταση Στέγης Αμφιθεάτρου)

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με...
12