ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024

Υποβολή αντιρρήσεων

Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της