ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόληψη πυρκαγιών-Καθαρισμός Οικοπέδων

Πρόληψη πυρκαγιών-Καθαρισμός Οικοπέδων

Ο Δήμος Ζαχάρως   καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία είναι δυνατό να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και να συντηρούν τον καθαρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) έτους 2024.

       Ο Δήμος Ζαχάρως  υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους – αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€ ενώ σε περίπτωση που προβεί  σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

    Επιπλέον των ως άνω υποχρεώσεων οι  ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου 2024να υποβάλουν  υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν στο Δήμο Ζαχάρως, που να αναφέρεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.

Σχετική Νομοθεσία: Ν.5075/2023(ΦΕΚ Α 206/13.12.2023), Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 2899/08.06.2022), η υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023), το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/289/848/15-3-2024 έγγραφο του Υπ .Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 2024