Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου « Ανάπλαση –Δημιουργία ποδηλατοδρόμου παραλιακής οδού Ζαχάρως», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
2. Επικαιροποίηση μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
3. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της από 17-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 όπως ισχύουν μεταξύ των αναθετουσών αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Ζαχάρως» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «ΜΕΛΈΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»
4. Λήψη απόφασης για την παραλαβή Α’ φάσης τοπογραφικής μελέτης της πράξης: «ΜΕΛΈΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ».
5. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 1/09/2021 έως 31/12/2021 και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
6. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 1/01/2022 έως 31/03/2022 και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής
απόφασης.
7. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 1/04/2022 έως 30/06/2022 και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής
απόφασης.
8. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 1/07/2022 έως 30/09/2022 και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής
απόφασης.
9. Άρση υπολόγου για το αριθ. 691/2022 Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.
10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παρέχει νομική υποστήριξη σε υπάλληλο του Δήμου για την σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων σε προκαταρκτική εξέταση στις 22/11/2022 (ύστερα από προθεσμία) στο Ειρηνοδικείο Αρήνης κατόπιν των αριθ.Α22/17 α κλήση για υπόθεση της υπηρεσίας.
11. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του αναδόχου του έργου για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ».
12. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2019».
13. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2019».
14. Ανάκληση της αριθ. 256/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β».
15. Έγκριση παροχής των υπηρεσιών « Εργασίες κατεπείγουσας παρέμβασης στο πλαίσιο κατάσβεσης της πυρκαγιάς της 22/10/2002».
16. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως κατά το τρίμηνο από 1/09/2021 έως 31/12/2021 και αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής
απόφασης.
17. Αποδοχή ποσού 80.346,22€ λόγω αναθεώρησης τιμών του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β» και πρόταση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του.
18. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχων για την ανάθεση της εργασίας « Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζαχάρως έτους 2022».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β».
20. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
21. Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το έργο « Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Νέα Φιγαλεία – Μίνθη».
22. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου στις 17/11/2022 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου στην εκδίκαση της υπόθεσης Αγωγή Α. Φ. κατά του Δήμου Ζαχάρως.
23. Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.400,00€ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την υλοποίηση της πράξης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ζαχάρως».

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος