Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση του αριθ. Πρωτ: 2760/18-04-2022 Συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.
2. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
3. Αύξηση ωρών απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 2022-2023 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου και παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση της εργασίας «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζαχάρως έτους 2022».
5. Λήψη απόφασης με θέμα « Διευκρίνιση θέσεων προς αποκατάσταση για το έργο ‘’ Αποκαταστάσεις Ζημιών από Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2019’’» π/υ 300.000,00€ (με ΦΠΑ).
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων Δήμου Ζαχάρως έτους 2022.
7. Λήψη απόφασης επί της αριθ.212/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαχάρως και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. « Πάρνωνας Α.Ε.» για την Πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ».
8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου για την εκδίκαση της Προσφυγής του Λ.Κ. κατά απόφασης του Δήμου Ζαχάρως.
9. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου για την εκδίκαση της Προσφυγής του Μ.Δ. κατά απόφασης του Δήμου Ζαχάρως.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος