Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
2.Αύξηση ωρών απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 2022-2023.
3.Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύναμων δημοτών και εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.
4.Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019» π/υ 300.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) – κατακύρωση αναδόχου.
5.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.681,92€ για την διενέργεια της απεντόμωσης και μυοκτονίας Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
6.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.146,12€ για την διενέργεια της προμήθειας σακούλες απορριμμάτων.
7.Έγκριση περαίωσης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση –συμπλήρωση της στατικής μελέτης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».