Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 287/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή ανάληψης
υλοποίησης, χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του Π/Υ για την υποβολή πρότασης δράσεων στο
πλαίσιο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

2. Επί της υπ. αριθμ. 278/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ με
δημιουργία –ενίσχυση κωδικών». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

3. Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

4. Παραχώρηση της αίθουσας στο υπόγειο του Πνευματικού Κέντρου στο Σύλλογο Φιλοπροόδων Ζαχάρως.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτης Αλεξανδρόπουλος).

5. Παραχώρηση χώρου σε δημοτικό κτήριο Ν. Φιγαλείας στη Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλείας.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτης Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας