Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. 316/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή ποσού 60.000,00€
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων,
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και πρόταση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 317/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
δημιουργία –ενίσχυση κωδικών» (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
3. Επί της υπ. αριθμ. 324/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
ενίσχυση κωδικού με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών (Πράσινου Ταμείου)}» (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
4. Επί της υπ. αριθμ. 330/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για την
αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 55.180,00€ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας» (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
5. Αγορά ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Ζαχάρως (ΟΤ 99) για κατασκευή νέου μουσείου. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).
7. Αντικατάσταση της αριθμ. 4/2022 απόφασης Δ.Σ. Ζαχάρως για την συγκρότηση επιτροπής χρήσης
κοινόχρηστων χώρων έτους 2023. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Αναστασόπουλος).

και στο εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (το θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμιών):

1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 140/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής ο Δήμαρχος Κων/νος
Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας