ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση Ισολογισμού –Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021.
2. Άρση υπολόγου για το αριθ. 502/2023 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.
3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επαύξηση ισχύος παροχής που αφαρά την ηλεκτροδότηση του κτιρίου του ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ, ορισμό υπολόγου.
4. Παράταση προσφορών –εγγυητικών επιστολών για τον διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7Χ7 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ (ΕΘΝΙΚΟΥ) ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταπάτηση κοινοτικού χώρου και δρόμου στην ΤΚ Σχίνων – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.
6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.116,00€ για εργασίες συντήρησης επισκευής ντουλαπιών & ντέξιον.
7. Παραλαβή μελέτης «Υδρογεωλογική –υδραυλική προμελέτη για την άρδευση του Δήμου Ζαχάρως»- Β΄ φάσης.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 434.459,26€ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της ένταξης του έργου του Δήμου με τίτλο «Ωρίμανση έργων του Δήμου Ζαχάρως για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης
προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για την εγγραφή του.
9. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Ε[ΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
10. Πρόταση- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία-ενίσχυση κωδικών.
11. Έγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Ζαχάρως 2023» – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
12. Έγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εσωτερική –Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Ζαχάρως» – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.832,30€ για προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.
14. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
15. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος