Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Ζαχάρως την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθ. 474/2022 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της παροχής των υπηρεσιών « Εργασίες κατεπείγουσας παρέμβασης στο πλαίσιο κατάσβεσης της πυρκαγιάς της
3/11/2002».
2. Λήψη απόφασης επί της αριθ. Α303/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών- ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου « Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ζαχάρως» π/υ 2.601.784,69€ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου « Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου του ανενεργού Δημοτικού σχολείου στη Φασκομηλιά».
5. Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία « ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το έργο « Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Νέα Φιγαλεία – Μίνθη».
6. Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών της παγίας προκαταβολής των Προέδρων των κοινοτήτων.
7. Αποδοχή ποσού 60.000,00€ επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και πρόταση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του.
8. Πρόταση –εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία- ενίσχυση κωδικών.
9. Παράταση προθεσμίας του έργου « Επισκευή –Συντήρηση ενεργών σχολείων Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2021».
10. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής εισόδου Δημοτικού σχολείου Ζαχάρως».
11. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ζαχάρως».
12. Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Επισκευή –Συντήρηση ενεργών σχολείων Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2021».
13. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων περιουσίας Κοινότητα Φιγαλείας για την σύνταξη κτηματολογίου.
14. Πρόταση -εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 για την δημιουργία κωδικού με περιγραφή «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαχάρως και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Ο.Τ.Α. « Πάρνωνας Α.Ε.» για την Πράξη «Ωρίμανση έργων για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα της τρέχουσας περιόδου» ποσού 48.304,20€.
15. Λήψη απόφασης για την δημοσιοποίηση του θέματος περί εξορθολογισμού Δημοτικών Τελών.
16. Ορισμός πληρεξουσίου για παροχή νομικής βοήθειας για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων για υπόθεση της υπηρεσίας.