ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ζαχάρως .
2. Εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο πραγματοποίησης αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ» προυπ/σμου : 2.601.784,68€ (με Φ.Π.Α.).
4. Πρόταση- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προυπ/σμου οικ. έτους 2023 για δημιουργία-ενίσχυση κωδικών.
5. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξουσίου δικηγόρου περί καταβολής αποζημίωσης σε δημότη.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος