Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με δημιουργία – ενίσχυση κωδικών.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχων για την ανάθεση της εργασίας « Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζαχάρως έτους 2022 ».
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαχάρως και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. « Πάρνωνας Α.Ε.» για την Πράξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ».
4. Λήψη απόφαση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β »
5. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξουσίου δικηγόρου περί καταβολής αποζημίωσης σε δημότη.
6. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της Α’ Φάσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο « Υδρογεωλογική –υδραυλική προμελέτη για την άρδευση του Δήμου Ζαχάρως ».
7. Έγκριση της αριθ. 45/2022 από φαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά την 4 η αναμόρφωση Π/Υ 2022.
8. Άρση υπολόγου για το αριθ. 689/2022 Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.
9. Άρση υπολόγου για το αριθ. 690/2022 Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.
10. Άρση υπολόγου για το αριθ. 692/2022 Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κων/νος