Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως έτους 2023» – κατακύρωση αναδόχων.
2. Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι » τα οποία μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.
3. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις εξωδίκων.
4. “Έγκριση πρακτικού 1 για τον διαγωνισμό του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.4 /2023 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ζαχάρως (ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 3,5 τόνων μηδενικής περιστροφής με υδραυλική αρπαγή)» π/υ 60.000,00€ με
Φ.Π.Α. καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κ.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Ζαχάρως.

O Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος