Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επί της υπ. αριθμ. …………/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποχρεωτική
Αναμόρφωση Π/Υ». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
2. Επί της υπ. αριθμ. 14/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση Π/Υ για
αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.763,43€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών από τις δομές των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για
τον ετήσιο κύκλο 2022/20223». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
3.
Επί της υπ. αριθμ. 341/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της έκθεσης του
Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά με την οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και
δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ζαχάρως για το έτος
2022». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).
4. Επί της υπ. αριθμ. 353/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί της έκθεσης του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σχετικά με την πιστοποίηση περιουσιακών στοιχείων – παγίων του
Δήμου Ζαχάρως». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Μπαλαδήμας