ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Δήμος Ζαχάρως
  • Σταθερό Τηλέφωνο: 2625360512
  • Σταθερό Τηλέφωνο: 2625360513

Σχετικά

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως είναι μια νέα δομή που λειτουργεί από 18/09/2017 και θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016) και με την αριθμ. πρωτ. 5736/21.12.2016 και την αριθμ. πρωτ.  609/ 12.02.2020 Αποφάσεις Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως» με κωδικό ΟΠΣ 5003039 στο ΕΠ (Δυτική Ελλάδα 2014-2020).

Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως λειτουργεί  ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από αυτή.

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Αντικείμενο

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες  του δήμου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και  κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών

κοινωνικής προστασίας

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών.  που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των

ωφελουμένων.

 

Ωφελούμενοι, εξυπηρετούμενοι

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Ζαχάρως (Δ.Ε. Ζαχάρως & Δ.Ε. Φιγαλείας) και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών Τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

Στελέχωση

Η Δομή στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και πιο συγκεκριμένα από μια Κοινωνική Λειτουργό- η οποία είναι και Συντονίστρια-  και από μια Ψυχολόγο.

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στεγάζεται στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2625360512-2625360513.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).

https://www.youtube.com/watch?v=W-BodPznjBY