ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ορισμός οριζομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ορισμός οριζομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α/Α:  2/ 2021

Ο Δήμαρχος  Ζαχάρως

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Τεύχος Α/27-12-2010).
 4. Tις διατάξεις των άρθρων 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 47) και 28Α, όπως αυτό έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 5. Την με Α.Π. 15870/15-5-2017 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί ορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 250/26-5- 2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).
 6. Tην με Α.Π. 140634/22-6-2017 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Συντονιστή’ κ.λπ.» (ΦΕΚ 2208/Τεύχος Δεύτερο/29-6-2017) (AΔΑ: ΩΜΜ0ΟΡ1Φ-ΕΞΒ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Το υπ΄αριθ. 59847/21-8-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (εγκύκλιος 89), με θέμα «Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων)» (ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ).
 8. Το υπ΄αριθ. 59646/20-8-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (εγκύκλιος 90), με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-ΙΟ8).
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19.
 10. Το υπ’ αριθμό 6617/2-9-19 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως, με το οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο το υπ’ αριθμ. 32/2019 πρακτικό της 1ής-9-19 συνεδρίασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, αναφορικά με εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως, από 1-9-2019 έως 6-11-2021, που εισήλθε στην Υπηρεσία μας στις 3-9-2019 και έλαβε Α.Π. 192286.
 11. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζαχάρως στη συνεδρίαση αυτού την 1η-9-2019 για την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως από 1η-9-2019 έως 6-11-2021, η διαδικασία εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαχάρως και το αποτέλεσμα της εκλογής, έγινε σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

12.Την με αριθμ. Πρωτ: οικ.195453 από  5-9-2019 απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ με  ΑΔΑ : Ω6ΚΟΡ1Φ-507

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1).Ορίζουμε ως μέλη της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως τους:

α). Τον Αντιδήμαρχο  Αλεξανδρόπουλο Φώτιο του Αθανασίου με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, την Αντιδήμαρχο Κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου,

β).Τον Αντιδήμαρχο Κο Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, την Αντιδήμαρχο Κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου,

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως

 Aλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος


Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ:   1 /2021

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (β’ 698)) για τον Δήμο Ζαχάρως , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 953 κατοίκους.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαχάρως έχει Δύο ( 2 ) Δημοτικές Ενότητες.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις ( 4 ) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 7. την      εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων και την αριθ. εγκ 48/22119/7-4-2020 με ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.) Την

3533/634/2012    (Β’   236) απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η 187/2011απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαχάρως, με θητεία από 1-1-2021 μέχρι 31-12-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Φώτιο του Αθανασίουέμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

1.Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

1α. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την οργάνωση και την λειτουργία Αποθήκης των πάσης φύσεως προμηθειών, υλικών, εργαλείων και μέσων για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • την έκδοση πάσης    φύσης αδειών που     απαιτούνται για τη

λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • την έκδοση πάσης    φύσης αδειών που     απαιτούνται για τη

λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και          Λαϊκών Αγορών,

εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. τον κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου, άμισθος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:
 • Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης.
 • Ληξιαρχείου,
 • Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης,
 • Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 • τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
 • την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως : ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019 και των άρθρων 6,7 και 9 του Ο.Ε.Υ

 

3.Τον κ. Καλογερόπουλο Φώτιο του Θεοδώρου έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Γραφείου Κίνησης (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως, την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης          Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Γ. Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών , κόμβων και διαβάσεων κ.τ.λ)

Δ. Κτιριακά έργα

Ε. Υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα

ΣΤ. Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία

Ζ. Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

Η. Αναθεώρηση και οικοδόμηση οικοδομικών αδειών (Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών , αν απαιτείται)

Θ. Έλεγχο κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και επιβολής προστίμων..

Ι. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Κ. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Λ. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

Μ. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Ν. Την λειτουργία γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων, σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4.Τον κ. Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την μελέτη την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και την μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης  άδειας συλλογής και μεταφοράς

Β. Την μελέτη και την εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών

Γ. Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού,

Δ. Επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των χώρων του Δήμου

Ε. Την διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων για την διενέργεια των εργασιών καθαριότητας

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5.Την κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου έμμισθη, καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής και τις μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες

Α. Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων:

 • Εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών
 • Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες

-Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία

 • την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
 • Εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
 • Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Β. Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

-Γ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως

. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

-Ε. Της Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

– Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 – Εξουσιοδοτούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την θεώρηση γνήσιων αντιγράφων όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.

 α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αλεξανδρόπουλου Φωτίου του Αθανασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρουμελιώτης Αριστογείτονας του Αναστασίου

 β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλογερόπουλου Φωτίου του Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Χρήστου του Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκαλτσά Δήμητρας του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Καλογερόπουλος  Φώτιος του Θεοδώρου

 στ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης είναι αρμοδιότητα την οποία θα ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» Πύργου, εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαχάρως και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος