ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ /

Καλογερόπουλος Φώτιος

  • 2625032068

Καλογερόπουλος Φώτιος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

Α. Την μελέτη την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και την μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς

Β. Την μελέτη και την εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών

Γ. Την διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων για την διενέργεια των εργασιών καθαριότητας

Δ. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Ε. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Ζ. Την λειτουργία γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων, σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.